Archief- en documentatiecentrum

Nieuw adres: Markt 7a, Tervuren.

Voor vragen in verband met genealogie:
Fons Vandendael, Wandelaarstraat 8/12 – 3080 Tervuren
02 / 767 32 95 - a.vandendael@telenet.be

 

Openingstijden archiefruimte

Onze archiefkamer Moestuin’ (gemeentehuis Zevenster, Markt 7a, Tervuren) is voor iedereen open, iedere tweede en derde maandag van de maand van 18 en 21 uur, uitgezonderd op feestdagen, zie hieronder.

Toegang is mogelijk van 18.00 tot 19.00u uur langs de balie (hoofdingang).
 
De werkvergaderingen zullen - onder voorbehoud - doorgaan op onderstaande data:
 
13 september
11 en 18 oktober
8 en 15 november
13 en 20 december
  
Voorlopig moet wel op voorhand gereserveerd worden:
a.vandendael@telenet.be of 0470 01 28 27.

 


In ons ‘archief- en documentatiecentrum Moestuin’ hebben we nu automatisch openschuifbare opslagkasten waarin we de verzamelingen documenten ondergebracht hebben in een aantal genummerde subarchieven of fondsen – van 1 tot 52, 43 fondsen tot nog toe. Nu we, sinds de verhuis naar het gemeentehuis, zicht hebben op een langer verblijf in een aangepaste ruimte, zijn we met man en macht bezig om al deze fondsen te inventariseren, te ordenen en in zuurvrije dozen onder te brengen.
Een aantal van deze fondsen zijn nu al volledig geïnventariseerd. Consulteerbare lijsten daarvan zijn beschikbaar in het archief maar er schieten ons handen te kort om alles geordend te krijgen. Wie zich geroepen voelt, wordt warm onthaald.

INHOUD:

0 OUD ARCHIEF
Dit werd indertijd voor het grootste gedeelte geordend, enerzijds door pastoor Vandersande en later deken Davidts, maar ook voor een flink deel door Maurits Wynants. Nu is het opnieuw volledig geordend en in zuurvrije dozen ondergebracht. Van de verschillende onderdelen bestaat er een inventaris, te consulteren in ons archief- en documentatiecentrum.

1. ARCHIEF WARANDE EN GEBOUWEN
Handelt over het Hertogelijk Kasteel, de Gordaalmolen, de Koninklijke Schenking, het Zoniënwoud, het Arboretum, het Paviljoen van de Prins van Oranje, het Château Charles, de Wereldtentoonstelling 1897, het Hoefijzer, de kazernes.
Voor de opgravingen van het kasteel verwijzen we ook naar nr. 7 - Kaarten en Plannen.
Dit archief is geordend, een inventaris is voorhanden.

2. ARCHIEF TERVUREN EN MOORSEL
Allerlei documenten, publicaties, folders, affiches, verslagen, kiezerslijsten en andere over Tervuren, het bestuur van de gemeente en zijn instellingen. Enkele documenten uit het ancien regime, de Franse en Nederlandse tijd, die niet bij het oud archief horen. Er is een onderdeel over de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Dit archief is geordend, een inventaris is voorhanden.

3. ARCHIEF VANDERSANDE
Hierin de losse documenten ons nagelaten door pastoor Vandersande, stukken die niet opgenomen zijn in nr. 0 - Oud Archief. Zijn manuaal is (in fotokopie) gerangschikt bij nr. 0 - Oud Archief. Dit archief is geordend, er is een inventaris voorhanden.

4. KRINGARCHIEF
Stukken m.b.t. de werking van de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus - Tervuren (verslagen van bestuursvergaderingen, briefwisseling e.d.). Het document van de erkenning tot ‘koninklijke vereniging’ werd in een kader opgehangen, alsook het herinneringsdocument van de start van Het Horentje. Onze publicaties zijn terug te vinden in onze bibliotheek. Dit onderdeel is volledig geordend, er is een inventaris voorhanden.

6. ICONOGRAFISCH ARCHIEF - FOTO’S, PRENTEN, REPRO’S
Wordt geordend en gedigitaliseerd. Dit is een onderdeel in altijddurende behandeling omdat er regelmatig materiaal bijkomt.

7. KAARTEN, PLANNEN
Het gaat over Tervuren maar ook over Duisburg, Vossem en de omgeving van Tervuren. Deels geordend. In behandeling en digitalisering.

8. KRANTENKNIPSELS OVER TERVUREN
Inclusief de uitgave door de Gemeentelijke Bibliotheek van Tervuren die alle persknipsels over Tervuren in gefotokopieerde vorm uitgeeft. Wordt regelmatig aangevuld en geordend.

9. NOTARIAAT
Allerlei notariële documenten met genealogische informatie. Dit fonds is geïnventariseerd en alles van voor 1920 is voor het publiek toegankelijk.

10. AUDIO-VISUELE MEDIA

11 AFFICHES.
Opgeborgen in een daartoe vervaardigde schuivenkast. In behandeling en digitalisering.

12 SCHOOLWEZEN
Alle documenten i.v.m. de Tervuurse scholen, inclusief Moorsel. Ook het Heilig-Hartcollege te Wezembeek-Oppem valt hieronder. De scholen van Duisburg, Vossem en Leefdaal vallen respectievelijk onder de nummers 28, 29 en 38. Kijk ook de tijdschriften in (o.a. Colecho). Nog niet geordend.

13 ARCHIEF DAVIDTS
Alle documenten ons nagelaten door eredeken Davidts. Hier zitten ook zaken tussen die Davidts ‘geleend’ heeft bij Vandersande e.a. Niet geordend.

14 VERENIGINGSLEVEN
Alle archief dat we in eigendom of in bewaring hebben van diverse verenigingen. 
Niet geordend. Het onderdeel over het Ceciliakoor is wel in behandeling.
Volgende delen zijn al geïnventariseerd: Scouts; KSA Zoniënburcht; Ceciliakoor; Reuzen Tervuren; RTCT De Wringers; Volkskunst Zoniënvreugd; ‘Ons Jeugdtoneel’ en Kantkring Tervuren.

16. FONDS DUVIGNEAUD
Privé-documenten uit het archief van de voormalige notaris en over zaken ten tijde van zijn advocatenbestaan. Dit fonds is geïnventariseerd maar valt onder de privacywetgeving en is niet toegankelijk voor het publiek.

20 ARCHIEF STEVENS - BERDEN.
Het materiaal ons geschonken door de familie Berden. Grotendeels afkomstig uit de nalatenschap van het echtpaar Jules Stevens en Maria Berden. Een eerste ordening is gebeurd. Geen inventaris.

21 TERVUREN EN DE POLITIEK
Uitgaven van de politieke partijen van Tervuren: kiespropaganda, periodieken...
Werd tot 2000 geordend. Geen inventaris. – Op termijn kan dit onderdeel samengevoegd worden met nr. 2 – Archief Tervuren en Moorsel

23 ARCHIEF JOS VAN LANGENDONCK
Documenten ons geschonken door genoemde persoon.

24 GENEALOGIE
Alle documenten die verband houden met familiekunde: parochieregisters (fotokopieën), tafels en ook gedrukte werken over genealogie en familiekunde. Inclusief de tijdschriften “Vlaamse Stam”, “Cronikel” enz. Alles werd geordend. Fotokopies van de parochiale registers zijn vrij raadpleegbaar in genummerde mappen, zie hieronder. Een map met een inventaris is voorhanden.

25 PUBLICITEIT OVER TERVUREN EN TOERISTISCHE DIENST
Drukwerk om Tervuren te propageren. Niet geordend. Op termijn kan dit onderdeel samengevoegd worden met nr. 2 – Archief Tervuren en Moorsel.

26. HANDELSZAKEN EN INDUSTRIE
Materiaal dat op deze materie slaat. Niet geordend. Kan op termijn ingevoegd worden in nr. 2 – Archief Tervuren en Moorsel.

27 PAROCHIEZAKEN EN SINT-JANSKERK
Uiteraard is veel daarover voorhanden in nr. 0 – Oud Archief, in nr. 3 - Archief Pastoor Vandersande en in nr. 13 - Archief Davidts. Al wat later bijgekomen is en niet onmiddellijk te classeren valt bij deze andere onderdelen, komt in dit onderdeel 27. Gedeeltelijk geordend. Geen inventaris.

28. ARCHIEF VOSSEM
Alle archiefmateriaal over deze deelgemeente, uitgezonderd parochieregisters. Niet geordend.

29. ARCHIEF DUISBURG
Alle archief over deze deelgemeente, uitgezonderd parochieregisters. Een begin van ordening.

30. VARIA
Allerlei documenten die niet onder een ander nummer vallen.

31. VREEMD AAN TERVUREN
In de loop van een summiere rangschikking ontdekten we zaken die niets met Tervuren te maken hebben.

32. SINT-HUBERTUS EN DE SINT-HUBERTUSVIERING
Veel materiaal daarover dat vroeger in het heemkundig museumpje in de Nieuwstraat ondergebracht was, is ondertussen zowel naar het archief- en documentatiecentrum als naar een lokaal in het Hoefijzergebouw gebracht. Het geschreven materiaal wordt geordend.

34. CULTUURRAAD (KRT) EN VZW-PAPEBLOK, GEM. BIBLIOTHEEK - MUSEUMCOMMISSIE
Alle documenten die we van deze organisaties binnen krijgen. Niet geordend.

35. ARCHIEF NOE
De documenten die deze familie ons bezorgd heeft. Nog te ordenen.

36. MONUMENTEN EN LANDSCHAPPEN
Documenten, drukwerken, tijdschriften, boeken... i.v.m. Monumentendag, Jaar van het Dorp, Bouwkundig Erfgoed... Niet geordend. Geen inventaris.

37. ARCHIEF SCHOUTEDEN-WERY
Mevrouw Schouteden-Wery, echtgenote van Henri Schouteden, die directeur was van het ‘Congomuseum’ van 1927 tot 1946, deed in de jaren veertig van de twintigste eeuw heel wat opzoekingen i.v.m. Tervuren en Karel van Lorreinen en publiceerde overigens een aantal boeken en artikels over deze onderwerpen. Via mevrouw Clemie Temmerman kwamen we in het bezit van een aantal manuscripten en documenten. Niet geordend. Geen inventaris.

38. ARCHIEF LEEFDAAL
Van 1996 tot 2008 was Leefdaal een onderdeel in onze werking door de medewerking van Willy Brumagne (+ 2013). Daarom heeft deze gemeente ook een archiefnummer gekregen. In 2008 werd een Archiefkamer opgericht in Leefdaal en Willy Brumagne nam ontslag uit onze kring in 2009. De archiefdoos is maar spaarzaam gevuld. Niet geordend. Geen inventaris.

39. TRAM- EN SPOORWEGEN
Hoe Tervuren-Duisburg-Vossem-Leefdaal met tram en spoor verbonden werden.
Gedeeltelijk geordend. Geen inventaris.

40. ARCHIEF JEF VANDIEST
Dit archief schonk Jef Vandiest ons bij zijn verhuis van Tervuren naar Spanje. Jef Vandiest is geboren Tervurenaar, bracht zijn jeugd door ‘op de Kapelle’ en werkte heel zijn actieve carrière als bediende bij de telefoon en telegraafdiensten te Tervuren. Hij schonk ons dit archief in het jaar 2001. Grotendeels geordend. Geen inventaris.

41. ARCHIEF MARCEL DRABS
Dit archief werd in januari 2002 aan de kring overgemaakt door de dochter van Marcel, Lucie Drabs. Marcel Drabs was voor en onmiddellijk na de Tweede Wereldoorlog een echte Tervurenkenner. Hij verzamelde heel wat archiefmateriaal en knipsels over Tervuren. Hij is een van de medeoprichters van de Heemkundige Kring van Tervuren. Dit archief is geordend. Geen inventaris.

42. ARCHIEF VAANDELS EN STANDAARDEN VAN VERENIGINGEN.
Deze worden bewaard in een opslagruimte in het Hoefijzer. Er is een inventarisatie geweest.

43. ARCHIEF MARCEL DEBOT
Marcel Debot schonk in 2003 zijn verzamelingen, zijn bibliotheek en zijn archief aan de Koninklijke Heemkundige Kring Sint-Hubertus. De verzameling krantenknipsels werd geïnventariseerd door Theo Debeer.

44. ARCHIEF LEO EVERAERT

45. ARCHIEF MAURITS WYNANTS
Recent verkregen archief. Niet geordend.

46. ARCHIEF STROOBANTS

47. ARCHIEF JULES HERNALSTEEN
Allerlei documenten over en van deze bekende figuur uit Moorsel.

48. ARCHIEF DE COSTER

49. ARCHIEF DE BOLLE
Dit materiaal wordt grotendeels ondergebracht bij nummer 6. Foto’s, Prenten, Repro’s.

50. ARCHIEF ELS RONSMANS

51. ARCHIEF EERSTE WERELDOORLOG
Allerlei materiaal over deze periode, materiaal van de tentoonstelling ‘Tervuren en de Groote Oorlog ’14-‘18’, gehouden in 2014.

52. FONDS JOHN D’HAESE
Allerlei documenten door John D’Haese aan de kring geschonken. Gedeeltelijk privé. Geïnventariseerd.

53. ARCHIEF BEN RENSON
Dit archief bevat vooral documenten en mappen uit het voormalige ‘museum Nieuwstraat 15’.

In onze bibliotheek wordt op dit ogenblik orde gebracht en een digitalisering van het bestand doorgevoerd. Ooit hopen we dit via internet beschikbaar te stellen, wie weet misschien zelfs met een link via de gemeentelijke bibliotheek, zodat de in geschiedenis en heemkunde geïnteresseerden volop hun gading kunnen vinden.

99. BESTUURLIJK MANUAAL
Dit deel van onze verzameling omvat alle uitgaven van het Bestuurlijk Manuaal van 1810 tot en met 1990 (met uitzondering van de jaren 1980-1983).
Verder de Administratieve Memorialen Brabant van 1914-1918, het Burgerlijk Wetboek 1953; Het Belgisch Gemeenterecht 1934; ‘Codes Ruraux’ 1955-1956; ‘Recueils des Loix’ 1850-1873 e.a.
Geînventariseerd

(top)

Genealogische gegevens

Genealogisten – notariële akten

Een aantal notariële akten uit de 18e, 19e en begin 20e eeuw (ouder dan 100 jaar) zijn in uitgeschreven, digitale versie, op aanvraag en mits kleine vergoeding, verkrijgbaar bij Fons Vandendael. e-mailadres a.vandendael@telenet.be.

Portkosten moeten bijgeteld worden als ze in gedrukte versie aangevraagd worden. Lijst hieronder te consulteren via de link.

Notariaat.pdf

 

Parochieregisters, lijsten, tellingen van: Tervuren – Duisburg – Vossem

Tervuren

P.R. Geboorteakten

1586 – 1963

 

P.R. Huwelijksakten

1586 – 1965

 

P.R. Overlijdensakten

1647 – 1961

 

Klappers (Geboorten)

1586 – 1635

 

Tafels Geboorten

1585 – 1796

 

Tafels Huwelijken

1586 – 1796

 

Tafels Overlijdens

1647 – 1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

Kiezerslijsten

1938 – 1972

 

Registers van duivenhouders

20e eeuw

 

Overlijdensberichten

19e – 20e eeuw

 

Namenlijst Burgerwacht

19e eeuw

 

 

 

Duisburg

P.R. Geboorten

1731 – 1941

 

P.R. Huwelijken

1731 – 1927

 

P.R. Overlijdens

1731 – 1927

 

Gezinsreconstructies

1731 – 1834

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Vossem

P.R. Geboorteakten

1676 – 1941

 

Eerste communicanten

1820 – 1928

 

P.R. Huwelijken

1677 – 1941

 

P.R. Overlijdens

1676 – 1941

 

Bewerkte klappers (G. H. O.)

1676 – 1805

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

(top)

Genealogische boeken

Parochieregisters, bewerkte gegevens en tellingen van andere gemeenten

Bertem

Indices Parochieregisters

1598 - 1796

 

 

 

Brussel

Poorters van Brussel

1601 – 1795

 

Communautés Béguinage / Carmes / Déchaussés

1597 - 1796

 

Eglises Protestantes  de Bruxelles

1761 – 1797

 

Déces Français à Bruxelles-ville

1821 – 1840

 

Hôpital St-Jean de Bruxelles

1695 – 1796

 

Mariages Français à Bruxelles-ville

1795 – 1870

 

 

 

Eizer-Overijse

P.R. geboorteakten

1873 – 1941

 

P.R Huwelijksakten

1873 – 1941

 

P.R. Overlijdensakten

1873 – 1941

 

 

 

Etterbeek

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Everberg

Indices Parochieregisters

1645 – 1796

 

Familiereconstructies tot 1840

1645 – 1820

 

Bewerkte klappers (G. H. O.) (P.R. en B.S.)

1643 – 1820

 

Bevolkingstelling

1702

 

Bevolkingstelling

1747

 

Bevolkingstelling

1755

 

Bevolkingstelling

1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Evere

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Hoeilaart

Index akten B.S. en P.R.

1796 – 1900

 

 

 

Huldenberg

Klappers op de parochieregisters

1663 – 1801

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Korbeek-Dijle

Klappers op de parochieregisters

1635 – 1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Korbeek-Lo

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Kortenberg

Indices parochieregisters

1600 – 1830

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Kraainem

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Leefdaal

Indices parochieregisters

1587 – 1802

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Leuven

Poortersboeken

1501 – 1700

  Rouwbrieven VVF-Leuven    A-H/I-S/T-Z 20e eeuw

 

 

 

Loonbeek

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Melsbroek

Indices parochieregisters

1672 – 1796

 

 

 

Neder-over-Heembeek

Tafels

1648 – 1822

 

 

 

Neerijse

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1573 – 1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Nossegem

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1597 – 1796

 

 

 

Ottenburg

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1660 – 1811

 

 

 

Overijse

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1626 – 1900

 

 

 

Oud-Heverlee

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Schaarbeek

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Sint-Agatha-Rode

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1605 – 1798

 

 

 

Sint-Joost-ten-Node

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Sint-Joris-Weert

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1655 – 1732

 

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1797 – 1902

 

 

 

Sint-Lambrechts-Woluwe

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Sint-Pieters-Woluwe

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Sint-Stevens-Woluwe

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Sterrebeek

Indices parochieregisters

1651 – 1796

 

Gezinsreconstructies

1651 – 1820

 

Tellingen

1702 – 1747 – 1755 – 1794

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Vaalbeek

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

 

 

Wezembeek-Oppem

Indices parochieregisters

1590 – 1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

 

P.R. Dopen

1590 – 1800

 

P.R. Huwelijken

1636 – 1796

 

P.R. Overlijden

1694 – 1796

 

B.S. Geboorten

1798 – 1910

 

B.S. Huwelijken

1797 – 1910

 

B.S. Overlijden

1798 – 1910

 

 

 

Zaventem

Klappers op de parochieregisters (D. H. O.)

1673 – 1796

 

Bevolkingstelling  jaar IV

1796

(top)

Familiegeschiedenissen

Crapts A.

Crapts (Craps/Crabs)

Genealogie familie Crapts

Kumps Léopold

Kumps

Généalogie de la famille Kumps, originaire d’Overijse

Stroobants / Lindemans

Stroobant

Oude Brabantse Geslachten

Van Binnebeek J. P.

Van Binnebeek

Kroniek van een naam

Vandendael A.

Cumps – Guns – Vandendael – Van Pee

De afstammelingen van de koster en zijn broer

 

Van Eyck

Généalogie de la famille Van Eyck

(top)

Kwartierstaten

1

Cumps Jozef

x Guns Maria Josephina

2

De Reymaeker Henricus Josephus

x Gay Joanna

3

Guns Maria Josephina

x Cumps Jozef

4

Hernalsteen Joanna Maria

 

5

Vandendael Joannes Franciscus

x Vanophalvens Louise Josephine

6

Vandevelde Rosina

x Groven Michel

7

Van Pée Adriaan

x Weemaels Theresia

8

Wierpand Felix

x Guns Maria Catharina

(top)